การตรวจจับระดับโมเลกุล

สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญสูงเนื่องจากได้มีการแสดงให้เห็นว่า dendrimers ที่ใช้ดีเอ็นเอได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีวัคซีนนาโนเทคโนโลยีดีเอ็นเอรวมทั้งการตรวจวัดโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจจับระดับโมเลกุลแบบมัลติเพล็กซ์ ขนาดรูปทรงและรายละเอียดเกี่ยวกับรูปทรงเพิ่มเติมที่มองไม่เห็นไปยังผู้ทดลอง

เช่นขนาดของช่องว่างและระดับของส่วนหลังพับได้รับการวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์จำลองในเวียนนา เพื่ออธิบายโครงสร้างที่ซับซ้อนของหน่วย DNA, กลุ่มได้ใช้โมเดลโมโนเมอร์แบบง่ายๆที่มีการโต้ตอบที่ได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อเลียนแบบสมบัติดุลยภาพของดีเอ็นเอในสารละลายสรีรวิทยา ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมระหว่างการทดลองและการจำลองลักษณะ dendrimer สามารถตรวจสอบแบบจำลองทางทฤษฎีที่ใช้และเป็นการปูทางสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ nanocages ของ nanocages ในฐานะ nanocarriers ที่มีสมรรถนะและสมาร์ทและเป็นการสร้างบล็อคสำหรับวัสดุทางชีวภาพทางชีวภาพเชิงวิศวกรรม